حکومت شما اجازه‎ی ورود نداد به قشر فرهیخته‎ی ما. ‎طلاب اهل سنت ما جذب مدارس پاکستان شدند و این بلایا به سر این مردم امد. ‎‎اگر طالب های ما در مدارس تربت جام و زاهدان درس می‎اموختند ، کجا گرفتار بلیه القاعده می شدند؟ دانش گاه‎های شما،‎ به بچه های افغانی که حتا در ایران متولد شده‎اند ، اجازه تحصیل نمی دهند. قوانین شما برای مهاجران نیکو نیست….
حکومت شما کرامت انسانی ما‌‏‌‎‏ را رعایت نکرد، شما روشن فکران ایرانی چیزی نگفتید، بعدتر کرامت انسانی خود شما را نیز رعایت نخواهند کرد. این یک بازی دنیاوی است….

جانستان کابلستان/ رضا امیرخانی