مدتی می شود که این نوشته رضا امیرخانی را خوانده ام.

خلاصه حرف کتاب به نظرم چنین است:

«افغانی، فحش نیست؛ برادر است!»

بخوانیدش. زیباست.