... قیدار را هم آورده ام ...میخواهم بخوانمش... قبلا خوانده ام اما کامل نه... دوس دارم آنقدر در کتاب غرق شوم که بروم همان سالی که قیدار یک کله گنده بود...اصلا بروم در همان مرسدس بنز کوپه ی کروک آلبالویی متالیک و به حرفای قیدار و زن گوش دهم و گاهی حتی نظری هم از خودم دربیاورم... میخواهم در تصادفشان هم باشم و ...! ... لطف میکنم و به هیچ چیز دیگر جز کلمات کتاب فکر نمیکنم... لطف میکنم!